ÈSTV-Vè.KV svazu Kanoistù


Pøihlašující oddíl :Sportovní klub vodního slalomu
SLAVIA Hradec Králové
P ø i h l á š k a k z á v o d u

Veltruské slalomy


Místo závodu: USD VeltrusyTermín závodu: 28.-29.6.2003

Vedoucí družstva: Zastupuje Jiøí Karlovský z KVS Hr.Králové


Kateg. jméno a pøíjmení VT R. nar. RGC Poznámka
K1Ž-ds Michaela Osochovská 2 86 5510Zdraví všechny Karel Polívka a pøeje úspìšný prùbìh závodù

ROZHODÈÍ (jméno, tøída)


Prohlašujeme, že všichni závodníci jsou dobrými plavci, startují na vlastní nebezpeèí a mají platnou
lékaøskou prohlídku
NE _ Žádáme o odvoz ..............K, ...............C1, .................C2


V Hradci Králové, dne 20.06.2003


Karel Polívka
jméno zodp. zástupce klubu
Poznámka: Písemný originál pøihlášky bude mít Míša u sebe