O ŠKOLE

Dvořákovo gymnázium je čtyřletá a osmiletá všeobecně vzdělávací škola, jejímž cílem je připravit studenty k co možná nejlepšímu uplatnění v životě, vytvořit jim podmínky pro všestranný rozvoj jejich osobnosti, poskytnout jim i odpovídající všeobecný rozhled a tím je připravit pro další vysokoškolské vzdělávání.

Gymnázium poskytuje úplné střední vzdělání a ukončuje se úspěšným vykonáním maturitní zkoušky. Zaměření gymnázia není předem dáno, během studia si mohou studenti vybrat z nabízených volitelných předmětů podle svých zájmů a profesionální orientace. V práci školy akcentujeme samostatnost studentů a jejich zodpovědnost za své studium. Ve vyšších ročnících umožňujeme studentům individuálně se profilovat prostřednictvím velké nabídky volitelných předmětů. V posledních dvou letech studia mohou studenti volit v přírodovědných předmětech (včetně matematiky) dvě úrovně podle svého zájmu.

Obchodní akademie je koncipována jako univerzální střední odborná škola obchodně podnikatelského zaměření, která připravuje absolventy na výkon různorodých činností spojených s podnikáním a administrativou. Jejím cílem je rovněž příprava studentů k co možná nejlepšímu uplatnění v životě. Pedagogický sbor, který je do jisté míry společný pro oba typy škol, se snaží upřednostňovat rozvoj dovedností před nárůstem vědomostí. Pomáhá vytvářet pozitivní postoje k vlastnímu vzdělávání, ke společnosti, k životu a připravuje zájemce pro další vysokoškolské vzdělávání.

Názvy a kódy studia

osmileté gymnázium: 79-41-K/81 Gymnázium
čtyřleté gymnázium:  79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné
obchodní akademie:  63-41-M/004 obchodní akademie

Gymnázium

Dvořákovo gymnázium považuje za svůj hlavní úkol poskytnout svým studentům co nejlepší podmínky pro získání všeobecného středoškolského vzdělání. Zároveň širokou škálou volitelných předmětů vytváří příležitost pro studenty vyšších ročníků k rozvoji jejich individuálních zájmů i k důkladné přípravě na vysokou školu.

Osmileté studium umožňuje zvládnout náplň základního vzdělání v kratším čase, což vytváří prostor k jeho prohlubování.

Čtyřleté studium naopak dává šanci nadaným žákům ze základní školy, kteří se z rozličných důvodů do osmiletého studia buď nehlásili, nebo nedostali.

V jednotlivých předmětech chceme, aby studenti pochopili metodu a způsob uvažování v daném oboru, spíše než rozsáhlou sumu poznatků.
V učebním plánu byla v minulých letech posílena hodinová dotace matematiky a českého jazyka.
Ve výuce jazyků je na prvním místě vyučována od primy angličtina, v tercii, resp. v prvním ročníku studenti přibírají další jazyk. Mohou volit mezi němčinou, francouzštinou, španělštinou a ruštinou. Studenti se na hodiny jazyků dělí do menších pracovních skupin. Anglický jazyk vyučují nejen naši učitelé, ale i rodilí mluvčí z USA. Rovněž jsme obnovili tradici výměnných cest do zahraničí.
Posílili jsme praktická cvičení v přírodovědných předmětech jako jeden z nejdůležitějších klíčů k pochopení přírodních zákonitostí.
Zavedli jsme dvouúrovňovou výuku matematiky a přírodovědných předmětů v posledních ročnících studia. Úrovně si studenti zodpovědně volí podle svého zájmu, budoucího zaměření a profesionální orientace.
Součástí estetické výchovy je výchova dramatická. Od této nově zavedené výuky si slibujeme zlepšenou schopnost studentů komunikovat, lépe si porozumět a navzájem spolupracovat.
Od sexty, resp. od druhého ročníku si studenti mohou volit z poměrně široké škály volitelných předmětů. Studenti je obvykle volí v závislosti na své profilaci a směrování na další studium. V souvislosti s cíli školy omezujeme počty hodin, v nichž učitelé stojí před katedrou a vykládají látku. Dáváme přednost takovým postupům, při nichž studenti pracují co nejvíce samostatně nebo ve skupinách a učitel spíš plní roli rádce a organizátora. Tímto způsobem posilujeme pocit odpovědnosti studentů za své vzdělání.

Domácí práce a zatížení studentů se s přibývajícím věkem mění, a to od krátkodobých a procvičovacích úkolů k úlohám spíše úvahovým a problémovým, ve vyšších ročnících pak k dlouhodobým a náročným seminárním pracím. Důležitou součástí výuky jsou i projektové školy v přírodě, při kterých studenti nižšího gymnázia řeší v týmech projektové úkoly.

Obchodní akademie

Obchodní akademie je škola obchodně podnikatelského zaměření, která připravuje studenty na výkon širokého spektra ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností v různých typech organizací. Cílem studia je vybavit žáka kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění a celoživotní vzdělávání.

Studenti dovedou založit a provozovat firmu, vést jednoduché a podvojné účetnictví, mají znalosti v oblasti daňové, včetně vyplňování daňového přiznání, v průběhu studia si osvojí práci s počítačem a psaní všemi deseti prsty. Všechny tyto dovednosti si procvičí také prakticky, protože zde fungují volitelné předměty - aplikovaná ekonomie a fiktivní firma, kdy studenti sami zakládají studentskou firmu a seznámí se s jejím fungováním od doby vzniku až po zánik. Předměty aplikovaná ekonomie a cestovní ruch tvoří součást praktického vyučování na obchodní akademii.

Jednou z forem praktického vyučování je také souvislá odborná praxe, která musí činit minimálně 4 týdny za studium. Na naší škole studenti absolvují praxi ve 2. a 3. ročníku, tedy v době, kdy už získali určité teoretické poznatky, a mají tak příležitost ověřit si je a využít v praxi. Škola studentům dává možnost, aby si sami zajistili praxi ve firmě nebo instituci, která má pro ně zajímavou náplň činnosti. Během odborné praxe si studenti vedou deník prací a po skončení této praxe vypracovávají Zprávu o odborné praxi. Se svými zkušenostmi a dojmy se pak dělí se spolužáky ve zvlášť pro to vyčleněné hodině Ekonomiky. Odborná praxe je hodnocena známkou na závěrečném vysvědčení 2. a 3. ročníku.

Profilujícími předměty v rámci odborného vzdělávání na obchodní akademii jsou ekonomika a účetnictví, dále pak informační technologie, písemná a elektronická komunikace, právo a zbožíznalství.
V odborném předmětu ekonomika se studenti seznámí s podnikáním včetně živnostenského zákona a obchodního zákoníku, s daňovými zákony, s veškerými podnikovými činnostmi a s etikou podnikání. V účetnictví si osvojí účtování v soustavě jednoduchého i podvojného účetnictví, a to ručně i na počítači. V předloňském roce došlo k inovaci učebních dokumentů pro obchodní akademie s cílem posílit důraz na osvojení dovedností, aplikaci učiva a jeho praktické využití.

Vzdělávací program obchodní akademie je vytvořen s ohledem na potřeby dalšího vzdělávání absolventů, proto je kladen důraz na všeobecné vzdělávání, což vytváří předpoklady pro celoživotní vzdělávání a seberealizaci absolventů. Všeobecné vzdělávání je tvořeno především jazykovým (český jazyk, dva cizí jazyky - u nás je možno studovat angličtinu, němčinu, francouzštinu), společenskovědním (občanská nauka, dějepis a hospodářský zeměpis) a matematickým vzděláváním (matematika, statistika). Naši absolventi obchodní akademie jsou tedy dobře připraveni i pro studium na vysokých školách. Maturitní zkoušky na obchodní akademii se skládají z českého jazyka a literatury (včetně písemné práce), ekonomiky, účetnictví (včetně praktické zkoušky z odborných předmětů). Praktickou maturitní zkouškou z odborných předmětů se rozumí souhrnná zkouška z účetnictví a obchodní korespondence s využitím výpočetní techniky.

Projekt Monitor

Ve školním roce 2006/2007 se naše škola zapojila do projektu Monitor. Je to projekt Gymnázia Nymburk podpořený z prostředků ESF.

logo
  

Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem

logo logo

Škola Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800, je zapojena do projektu Středočeského kraje „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP). Cílem projektu je zkvalitnění podmínek vzdělávání ve školách prostřednictvím jejich modernizace multimediální didaktickou technikou a využívání znalostí a dovedností učitelů, které získali dalším vzděláváním v oblasti informačních a komunikačních technologií. V rámci projektu bude škola vybavena interaktivní tabulí včetně ozvučení, počítačem včetně softwaru, data-video projektorem, digitálním vizualizérem, videorekordérem a uzamykatelnou skříňkou na techniku. Do projektu je zapojeno 71 škol zřizovaných Středočeským krajem (54 středních škol a 17 základních škol). Celkový rozpočet projektu činí 429 923 EUR, z toho 85 % (tj. 365 435 EUR) bude pokryto grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a 15 % (tj. 64 488 EUR) z povinné finanční spoluúčasti Středočeského kraje.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP.