O ŠKOLE

Myšlenka na založení střední školy v Kralupech nad Vltavou se objevila krátce po vzniku ČSR. Roku 1921 se profesor gymnázia v Mladé Boleslavi Josef Bradáč nabídl, že povede práce potřebné k založení ústavu. O dva roky později získala městská rada závazný příslib, že ve městě bude zřízeno státní gymnázium, budou-li opatřeny vhodné místnosti a přihlásí-li se dostatečný počet žáků. Městská rada na uvedené podmínky přistoupila, a tak mohla být škola 1. 9. 1923 otevřena. Správcem ústavu, který prozatímně sídlil v budově chlapecké občanské školy, se stal profesor matematiky a fyziky Václav Havel. První písemné maturity se konaly 16. - 18. 5. 1929.

Od školního roku 1929/30 se změnil typ školy - začíná období reálného gymnázia. Vlastní budovy se studenti i profesoři dočkali v témže roce, 19. 10. 1930 bylo gymnázium slavnostně otevřeno a o rok později, 6. 3. 1931, pojmenováno po slavném hudebním skladateli a rodákovi z blízké Nelahozevsi, Antonínu Dvořákovi, jehož jméno nese škola dodnes.


V průběhu 2. světové války sloužily šatny a tělocvična školy armádě, řada profesorů odešla do vojenské služby, v květnu 1943 byli někteří studenti nasazeni do práce v podnicích důležitých pro válku. Výuka musela být vedena v němčině. V průběhu války odešel do penze dosavadní ředitel Václav Havel a na jeho místo nastoupil Ota Setzer, který na škole působil do roku 1948. Nejhorší situace zavládla v posledním válečném školním roce, kdy ústav zabralo německé polní četnictvo, škola musela být zcela vyklizena a dočasně se vyučovalo v budově dívčí měšťanky. Nakonec se žáci scházeli jen jednou týdně v Husově domě. Vyučování se úplně zastavilo 22. 3. 1945 po náletu na město Kralupy a žáci s profesory se opět sešli až po válce.

V poválečném období došlo k mnoha organizačním změnám. V souladu se školským zákonem z dubna 1948 vzniklo čtyřleté gymnázium. Od roku 1948 byl ředitelem gymnázia Stanislav Šturz, jehož působení je spojeno s bohatou kulturní činností školy - až do roku 1968 se pravidelně pořádaly Kralupské kulturní soboty a Kralupské kulturní večery, na které byli zváni významní pražští umělci, mj. Karel Hóger, Eduard Haken, Jaroslav Vojta, Marie Podvalová.

Od roku 1969 působil ve funkci ředitele Jiří Mašín; po událostech v listopadu 1989 byl vystřídán Jitkou Otáhalovou a Tomášem Hrubým, dále byla ředitelkou školy Helena Černíková a od ledna 2002 je to Andrej Plecháček.

V budově gymnázia se od jeho založení vystřídalo několik typů škol.
Roku 1970 bylo definitivně zrušeno jedenáctileté gymnázium a změněno na čtyřleté, které funguje dodnes. Od roku 1973 se na gymnáziu začaly vyučovat odborné předměty, nejprve elektrotechnika a ekonomie, později průmyslová chemie a programování. V současné době mají studenti gymnázia možnost zvolit si podle svého zájmu další předměty - viz. [VÝUKA].
Od školního roku 1979/80 byla zřízena střední průmyslová školy chemická. S gymnáziem měla kromě budovy společné i ředitelství a pedagogický sbor. Činnost střední průmyslové školy chemické byla ukončena v září 1995.
Čtyřleté gymnázium a střední průmyslová škola chemická byly od školního roku 1992/93 doplněny další školou, obchodní akademií. První absolventi opustili obchodní akademii v červnu 1997. Pro obchodní akademii byly nově vybaveny dvě učebny, do nichž byly zakoupeny počítače a elektronické psací stroje.
Od školního roku 1990/91 bylo zřízeno víceleté gymnázium. O přijímací zkoušky do primy je každoročně značný zájem a přijímán je přibližně každý třetí až čtvrtý uchazeč. Každým rokem se otevírá jedna třída a v jednotlivých ročnících studuje 30 až 33 žáků. Původně sedmileté gymnázium se od školního roku 1995/96 změnilo na osmileté.

Povodeň

Kralupy nad Vltavou jsou městem, kde voda zalila rozsáhlé území a zdevastovala mnoho domů, veřejných budov, silnic i okolní přírody.
Jedním z těžce postižených objektů je i budova Dvořákova gymnázia a Obchodní akademie.
Jedná se o architektonicky význačnou funkcionalistickou stavbu, ve které sídlí škola, která vychovala za dobu své existence tisíce studentů a těší se v celém regionu dobré pověsti.
V příštím roce má Dvořákovo gymnázium v Kralupech nad Vltavou oslavit 80. výročí svého vzniku a bohužel právě v této době bylo zasaženo povodňovou vlnou, která zcela zničila suterénní podlaží budovy.
Škola přišla o jídelnu, kuchyni, tělocvičnu, posilovnu, knihovnu s mnoha tisíci svazky, šatny, sklady, kabinety, školní dílnu, výměníkovou stanici, poškozen byl i venkovní sportovní areál.
Škoda na budově činí asi 10 000 000 Kč na vybavení přes 3 000 000 Kč.pohled z letadlaNásledující fotografie ukazují stav školní budovy po jejím zpřístupnění.

Tento stav školní budovy vedl ke vzniku Společnosti pro rozvoj Dvořákova gymnázia.

Tato společnost shromažďuje prostředky na obnovu a rekonstrukci budovy školy, ale i na  další rozvoj Dvořákova gymnázia a Obchodní akademie.