O ŠKOLE

K novému hodnocení studijních výsledků

Úvod k hodnocení studentů (37 kB, doc)
Třísložkové hodnocení studentů (21 kB, xls)

ICT plán školy

ICT plán školy (1,17 MB, zip)
ICT plán školy (1,22 MB, pdf)

Výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2005/2006
Výroční zpráva za rok 2006/2007
Výroční zpráva za rok 2007/2008

Učební plány, klasifikační řád, školní vzdělávací program

Učební plán pro rok 2006/2007
Klasifikační řád 2009/2010
ŠVP (3,76 MB, zip)

Inspekční zprávy

Inspekční zpráva - listopad 2007 (pdf)

Školní řád DG a SOŠE v Kralupech nad Vltavou

Úvod, který považujeme za velmi důležitý:

 1. Jsme rádi, že jste se stali studenty a studentkami Dvořákova gymnázia a SOŠE v Kralupech nad Vltavou. Ke studiu na naší škole jste se se svými rodiči rozhodli dobrovolně a svobodně, s vědomím práva vybrat si školu, kde chcete získat střední vzdělání. Z toho plyne, že jste si svobodně zvolili dodržovat povinnosti a využívat podmínek pro práci ve škole.
 2. Přejeme si, abyste se stali osobnostmi, které chtějí být spravedlivými partnery ostatních. Respektujeme, že jste jedinečnými osobnostmi, ale stejně tak respektujte i vy své spolužáky a učitele. Chceme, aby mezi vámi, spolužáky a učiteli byl partnerský vztah, podložený vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.
 3. Skutečného vzdělání nedosáhnete bez aktivní práce. Vzdělání v naší škole dosáhnete aktivním zapojením do výuky, samostatným přemýšlením a vlastní snahou. Nejste pasivními polykači informací a dat, ale aktivními partnery ve vyučování - nebojte se překonávat překážky, nebojte se neúspěchu.

Školní řád stanoví základní práva a povinnosti studentů školy:

1. Ke studiu na naší škole patří slušné chování.

Ve škole i na veřejnosti je nutné chovat se tak, abyste svým jednáním nepoškozovali své dobré jméno, jméno svých rodičů ani školy. Studenti, profesoři a všichni zaměstnanci naší školy se k sobě snaží navzájem chovat zdvořile a s úctou. Je naprosto nepřípustné, aby se dopouštěli lží a podvodů. Ideálem je, aby vaše chování, chování vašich rodičů a pracovníků školy bylo výsledkem vzájemné dohody.

Všichni usilujeme o dodržování základních společenských pravidel:

2. Docházka do školy je vaše povinnost a má svá pravidla.

Chodíte do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastníte se činností, které ředitelství školy vyhlásí jako povinné.

I do nepovinných předmětů je docházka pro přihlášené žáky povinná. Chcete-li se z nich odhlásit, je nutné to udělat písemně a ohlásit vedení školy. U nezletilých žádají o ukončení docházky do nepovinných předmětů rodiče.

Do školy přicházíte nejméně 10 minut před zahájením školního dne a nejpozději 5 minut před zahájením vyučování je nutné být na svém místě ve třídě.* Oděvy a obuv si odkládáte ve svých skřínkách na chodbách. Tyto skříňky musí být během dne zamčeny. Není dovoleno odkládat oděvy a obuv do skříněk ve třídě.

V době od 7:00 h do 7:40 h je dojíždějícím studentům k dispozici studijní prostor v suterénu nebo učebna 01.

Do školy je možné vcházet hlavním vchodem, popřípadě ráno vchodem zadním. Ten je vhodný zejména pro dojíždějící cyklisty.

K přístupu do školy vás opravňuje propůjčený čip. Jeho ztrátu nebo poškození je třeba okamžitě hlásit pověřenému zaměstnanci školy, který čipy vydává. V případě, že tak neučiníte, jste zodpovědní za jeho zneužití i následné škody.

Odchod a příchod na mimoškolní akce organizuje doprovázející učitel.

Škola je během svého dopoledního provozu uzamčena. Příchod do školy v tuto dobu je možný hlavním vchodem - zvonky do kanceláří školy a sborovny. Odchod ze školy je umožněn o velké nebo polední přestávce. V době malých přestávek se zdržujete ve škole.

3. Nezapomeňte dát o sobě vědět

Nepřítomné studenty hlásí vyučujícímu na začátku každé hodiny služba zodpovědná za třídní knihu. Pokud budete svoji nepřítomnost znát předem, požádají písemně o vaše uvolnění z vyučování rodiče. Pokud jste plnoletí, žádáte sami. Povolení jednohodinové absence uděluje vyučující dotyčného předmětu, absence do dvou dnů třídní učitel (jeho zástupce). O povolení delší absence je nutno žádat ředitele školy písemně nejméně s týdenním předstihem (s vyjádřením třídního učitele a ostatních vyučujících).

Vaši nepřítomnost omlouvají vaši rodiče (plnoletí studenti posledního ročníku mohou sami) telefonicky, osobně nebo písemně do 24 hodin od začátku absence. Pokud nejste plnoletí studenti posledního ročníku, pak vaši nepřítomnost ve škole omlouvají rodiče do omluvného listu. Třídní profesor však může vyžadovat jako omluvenku i lékařské potvrzení nebo jiný úřední doklad.

Po dosažení plnoletosti se omlouváte do omluvného listu pouze na základě lékařského potvrzení nebo jiného úředního dokladu. Pokud jste studenty posledního ročníku, je vám k dispozici 5 vyučovacích dnů, které si můžete omluvit sami (za vyčerpání jednoho takového dne považujeme i jednu vyučovací hodinu).

Zameškáte-li v daném předmětu více než 25 % odučených hodin, můžete být neklasifikováni z důvodu absence. V tomto případě se musíte podrobit komisionální zkoušce.

Chcete-li přestoupit na jinou školu, je třeba, aby o tom vaši rodiče (plnoletí mohou sami) písemně informovali ředitele školy prostřednictvím třídního profesora. Pokud nemáte splněnou povinnou školní docházku, je potřeba přiložit ze školy, na kterou přestupujete, potvrzení, odkdy bude na této škole pro vás zabezpečena výuka.

Z vyučování tělesné výchovy vás může ředitel školy uvolnit na základě vyjádření lékaře.

K povinnosti dát o sobě vědět patří i bezodkladné oznámení změny adresy, telefonu, adresy zákonných zástupců, adresy a telefonu na jejich pracoviště a jiné sociální změny třídnímu učiteli.

*) Pozdní příchody nám vadí, nejsou projevem slušnosti. Budou proto sankcionovány: 3 pozdní příchody - DTU, 7 pozdních příchodů - DŘŠ, 11 pozdních příchodů - 2 z chování, 15 pozdních příchodů - 3 z chování.

4. Vyučování má svá pravidla.

Máte právo na kvalitní vzdělání, avšak vyučování má svá pravidla.

Vyučování na celé škole může probíhat kromě tradičního vyučování v hodinách také probíhat v projektech, blocích a podobně.

Začátek hodin oznamuje zvonění, vyučovací hodina má 45 minut, přesný konec vyučovací hodiny určuje učitel. Po zazvonění jste na určeném místě a máte připraveny všechny potřebné věci k vyučování. Jestliže jste se nemohli z vážných důvodů připravit na vyučování nebo jste nebyli přítomni v minulé hodině, omluvíte se na začátku vyučovací hodiny.

Nedostaví-li se vyučující 5 minut po zahájení hodiny do třídy, oznámí toto určený student v kanceláři školy, ředitelně nebo v kanceláři zástupce ředitele školy.

Při vyučování se chováte ukázněně, aktivně se účastníte práce v hodině a udržujete své pracovní místo v pořádku a čistotě.

Do třídy, která není připravena na vyučování (není například uklizená po předchozím vyučování), nevstupujete. Po skončení vyučování ve třídě máte se spolužáky za povinnost uklidit místnost, ve které jste se učili.

Máte právo na kvalitní vzdělávání – k tomu patří dodržování pravidel, kulturní prostředí, vysoké nároky vyučujících i jejich zodpovědná příprava.

Máte právo na konzultace s vyučujícími. Konzultace však není náhradou vaší práce v hodinách.

Součástí školního řádu jsou i Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání studentů - klasifikační řád.

5. Využívejte vybavení školy.

Máte právo využívat veškeré místnosti určené k výuce, materiální vybavení školy a další dostupné prostředky, které škola vlastní ke vzdělávání svých studentů. Vše můžete využívat s vědomím správce tohoto majetku. Zodpovídáte však za ztrátu, zničení nebo poškození půjčené a vámi využívané školní pomůcky. Využívejte zejména knihovnu, výpočetní techniku, posilovnu, školní hřiště, hudební sál, při hezkém počasí terasu, školní bezdrátovou síť WiFi… Při návštěvách se musíte řídit řádem jednotlivých místností či hřiště.

Učitelské počítače, které jsou ve třídách umístěny na učitelských katedrách, slouží pouze výuce a mohou se k nim do školní sítě přihlásit jen zaměstnanci školy. Jakákoli vaše manipulace s nimi a jejich technickými doplňky (myš, kabely, apod.) je nepřípustná.

6. Chraňte svoji školu i své věci - bez pořádku, čistoty a péče o majetek se nám ve škole nebude líbit.

Společně s pracovníky školy udržujete pořádek a čistotu ve škole. Okamžitě po příchodu do školy se přezujte. Ve škole mohou studenti chodit jen v domácí obuvi (v ní není možné naopak chodit ven). Sportovní a jiná obuv patří ven.

Dojde-li k poškození majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob vaší vinou, jste povinni vy nebo vaši rodiče provést bezodkladně nápravu - uvedení do původního stavu.

Nenoste bezdůvodně do školy peníze a cenné předměty! Místo pro bezpečné uložení cenných věcí a velkých peněžních částek je ve školním trezoru v kanceláři školy. Před hodinami tělesné výchovy je možné odložit cennější věci v kabinetu Tv.

V případě, že cennosti neuložíte do bezpečí, jste sami zodpovědní za případnou ztrátu.

Svoji tašku nenechávejte v žádném případě jinde než na místech k tomu určených (v zamčené učebně, svojí skříňce, v regálech v jídelně).

Kola, na kterých přijedete do školy, je nutné umístit u zadního vchodu do stojanů a zajistit je řádně zámkem. V případě, že to tak neuděláte, jste zodpovědní za jejich ztrátu sami.

Ztrátu věcí ohlaste neprodleně vyučujícímu nebo v kanceláři školy.

Šetřete zařízení školy a neprodleně hlaste vyučujícímu, třídnímu profesorovi, popřípadě jinému zaměstnanci školy zjištěné poškození nebo zničení věcí, které jsou majetkem školy, závady na osvětlení, vodovodním rozvodu a elektroinstalaci. Pokud byste zapomněli ohlásit poškození svého pracovního místa, své skřínky či jiného majetku, který vám byl svěřen, budete považováni za původce této škody vy.

V naší škole třídíme odpad. Využívejte k tomu označených nádob, umístěných ve třídách. O jejich vyprazdňování - do centrálních školních, se podle pokynů třídních učitelů, stará studentská služba.

7. Dbejte o bezpečnost a předcházejte úrazům; ve škole platí: STOP návykovým látkám!

Jste povinni se řídit řády učeben.

Bez svolení učitele nemanipulujete s audiovizuálními a dalšími pomůckami ve třídě a učebnách. Před akcemi mimo školu a před zahájením odborného vyučování budete poučeni o bezpečnosti a hygieně. Při odborné výuce vždy respektujete příslušné bezpečnostní předpisy. Při pobytu ve škole se chovejte tak, abyste neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde, ihned ohlaste zaměstnanci školy.

V žádném případě do školy nikdy nenoste nebezpečné předměty, výbušné látky, či dokonce zbraně.

Studium na naší škole je neslučitelné s přinášením, nabízením či užíváním drog a jiných toxických a návykových látek, a to jak v areálu školy, tak i na školních akcích mimo něj. Porušení tohoto zákazu bude znamenat kázeňský postih a rovněž Vás nebudeme brát od tohoto okamžiku na žádné akce pořádané školou mimo Kralupy. Budeme tak chránit ostatní studenty i sebe samotné.

Kouření je zlozvyk ohrožující zdraví. Proto je areál školy nekuřáckým prostředím. Škola musí zdraví svých studentů chránit. Neplnoletí studenti mají zakázáno kouřit. Plnoletí studenti – pokud si chtějí kouřením kazit zdraví – nečiní tak v okolí školy (Palachova ulice, Dvořákovo náměstí, Šafaříkova ulice – mezi hřišti), aby nedávali špatný příklad mladším spolužákům. Na školních akcích, kterých se zúčastňují studenti mladší 18 let je zakázáno kouřit.

8. Ve škole a na školních akcích za vás zodpovídáme; pomozte nám – i vy budete mít jednou zodpovědnost.

V době povinného i nepovinného vyučování, ale i kroužků odcházíte jen se souhlasem pedagogického pracovníka - neopouštíte svévolně školní budovu nebo třídu ani akce pořádané mimo areál školy.

Pokud třídní učitel svolá třídnickou hodinu v době mimo vyučování, zúčastníte se jí.

Pokud chcete organizovat nějakou akci v budově školy, nahlaste ji předem v dostatečném předstihu ředitelství školy.

9. Jste svobodnými studenty, kteří se rozhodují.

Máte právo na odpočinek, zábavu a volný čas. Budeme rádi, využijete-li svobodně možnost zúčastnit se akcí školy i akcí Společnosti pro rozvoj Dvořákova gymnázia a OA, o.p.s. Máte možnost a právo zapojovat se do činnosti kroužků, které pracují pod záštitou Společnosti.

Budova školy je vám přístupná ve všední den od 7 do 17 hodin. V této době je ve škole přítomna a dozorem pověřena služba z řad vyučujících. Nad rámec této doby je nutné svůj příchod konzultovat s vedením školy a získat jeho souhlas.

10. Kdy do školní kanceláře.

K potvrzování různých listin a osobních záležitostí v kanceláři školy jsou určeny úřední hodiny. Ty jsou v kanceláři:

Každý den od 7:50 h do 16:00 h (v pátek do 14:30 h).

11. Jak ve školní jídelně.

Máte právo na polední přestávky, při kterých se můžete stravovat ve školní jídelně. Právo stravovat se ve školní jídelně má ten, kdo vlastní čip vydaný vedoucí jídelny a má obědy řádně zaplacené formou bezhotovostního styku. Jídelna vaří zpravidla dvě jídla, která můžete zvolit pomocí čipu u terminálu den předem.

Na oběd odcházíte samostatně, nebo v doprovodu učitele. Ve školní jídelně se řídíte pokyny dozírajících učitelů. Úřední hodiny v kanceláři jídelny jsou: od 07:00 h do 08:00 h a od 11:30 h do 15:00 h.

Přednost na obědě po 6. vyučovací hodině mají studenti vyššího gymnázia a obchodní akademie podle těchto pravidel:

12. Využívejte školní demokracie ve škole i ve třídě.

Je žádoucí, aby ve škole pracoval školní parlament jako další prostředek vlivu studentů na dění ve škole. Své zástupce do parlamentu vysílají jednotlivé třídy. O činnost v parlamentu mohou projevit zájem i jednotlivci. Studentský parlament je orgánem studentů, který umožňuje demokratickou cestou hledat a nalézat nejvhodnější řešení jejich problémů, uspokojování jejich potřeb a zájmů, a který garantuje realizaci nalezených řešení. Studentský parlament spolupracuje zejména s ředitelem školy a jeho činnost je koordinována pověřeným pedagogickým pracovníkem školy.

V každé třídě si studenti zvolí třídní samosprávu, která mimo jiné plní určené služby ve třídě. Podle potřeby se pro organizaci chodu školy zřizují i další služby.

13. Dodržujte školní řád

Pokud vážně porušíte či soustavně porušujete tento řád, musíte počítat s kázeňským opatřením. **

Kvůli vašemu prohřešku může být svolána pedagogická rada, mohou být pozváni na konzultaci vaši rodiče, případně může být zahájeno jednání o vaší další školní docházce s rodiči nebo s institucemi, ke kterým má škola oznamovací povinnost.

** Výchovná opatření

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly a jiná ocenění, dále pak kázeňská opatření. Informace o všech výchovných opatřeních se zapisují do třídního výkazu a elektronicky vedené školní matriky.

Pochvaly a jiná ocenění:

Pochvalu uděluje třídní učitel nebo ředitel školy. Pochvalou jsou oceněny zejména výborné studijní výsledky, práce nad rámec běžných studentských povinností, úspěšná reprezentace školy v soutěžích, mimořádný čin,...

Věcným darem jsou odměněni studenti, kteří v průběhu studia reprezentovali školu, výborně studovali, či se jiným způsobem zasloužili o šíření dobrého jména školy. Návrhy posuzuje pedagogická rada.

Medailí Antonína Dvořáka jsou oceněni mimořádně příkladní studenti po ukončení jejich studia.

Kázeňská opatření:

Kázeňským opatřením je napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele a důtka ředitele školy, podmínečné vyloučení ze studia nebo vyloučení ze studia.

Rekapitulace školního studentského řádu:

Úvod:

Jsme rádi, že jste se stali studenty a studentkami Dvořákova gymnázia a Obchodní akademie v Kralupech nad Vltavou.

Přejeme si, abyste se stali osobnostmi, které chtějí být spravedlivými partnery ostatních.

Skutečného vzdělání nedosáhnete bez aktivní práce.

Pravidla:

 1. Ke studiu na naší škole patří slušné chování.
 2. Docházka do školy je vaše povinnost a má svá pravidla.
 3. Nezapomeňte dát o sobě vědět.
 4. Vyučování má svá pravidla.
 5. Využívejte vybavení školy.
 6. Chraňte svoji školu i své věci - bez pořádku, čistoty a péče o majetek se nám ve škole nebude líbit.
 7. Dbejte o bezpečnost a předcházejte úrazům; ve škole platí: STOP návykovým látkám!
 8. Ve škole a na školních akcích za vás zodpovídáme; pomozte nám – i vy budete mít jednou zodpovědnost.
 9. Jste svobodnými studenty, kteří se rozhodují.
 10. Kdy do školní kanceláře.
 11. Jak ve školní jídelně.
 12. Využívejte školní demokracie ve škole i ve třídě.
 13. Dodržujte školní řád.

Projednáno a schváleno pedagogickou radou 27. srpna 2008.
Projednáno se studentským parlamentem v září 2008

Tato pravidla jsou platná pro studenty Dvořákova gymnázia a SOŠE v Kralupech nad Vltavou a jejich zákonné zástupce (jsou-li výše v textu zmiňováni rodiče, myslí se tím i zákonní zástupci) od 2. září 2008.

V Kralupech nad Vltavou dne 2. září 2008

RNDr. Andrej Plecháček - ředitel školy