Kralupy

  Home   |   Kalendář akcí   |   Kultura   |   Sport   |   Zpravodaj   |   Kralupské firmy   |   Hokejbal   | Pátek 25. května 2018   
 Zpravodaj

Zpravodaj > Březen 2002

Komunální odpad - RIaŽP


INFORMACE ODBORU REALIZACE INVESTIC A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, vydalo město Kralupy nad Vltavou novou obecně závaznou vyhlášku č. 9/2001, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálního a stavebního odpadu, produkovaného fyzickými osobami v územním
obvodu města Kralupy nad Vltavou.
Nově zaváděný systém je z hlediska zákona jediný možný.
Dovolujeme si upozornit na základní pravidla zavedeného systému:
Systém v četnosti a termíny svozů komunálních odpadů se nemění, tzn. četnost svozů minimálně 1x týdně. Pro potřeby ukládání komunálního odpadu jsou ve městě Kralupy nad Vltavou stanoveny sběrové nádoby jednotného typu. Objem produkce odpadu je kalkulován na 35 litrů/občan a týden. V praxi to znamená, že jedna popelnice o objemu 110 litrů připadá na tříčlennou rodinu.
MěÚ upozorňuje, že sběrové nádoby slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácností, kuchyňské odpady.
Zachován zůstává systém třídění separovaného odpadu. Pro účely tohoto třídění je ve městě 39 stanovišť velkoobjemových kontejnerů na separovaný odpad s následným svozovým plánem:
plast - pondělí, čtvrtek
papír - úterý
sklo - úterý (sudý týden)
Pro účely objemového odpadu je v areálu Technických služeb města Kralupy nad Vltavou (dále jen TS) zřízen sběrový dvůr. Pro orientaci občanů připojujeme pokyny o jeho provozu a žádáme o jejich respektování.
Druhy přijímaných odpadů, vytříděné na složky:
- železný šrot
- odpad ze zeleně - tráva, listí, větve z ovocných stromů a keřů
- dřevěný odpad - odpadní dřevo z demolic, trámy, dřevěné překlady
- objemný odpad z domácností (záchodové mísy, umyvadla, podlahové krytiny, vyřazený nábytek, skříně, křesla, sedací soupravy, matrace, polyst. desky)
- aku baterie - jen z osobních automobilů a motocyklů
- pneumatiky - jen z osobních automobilů, motocyklů a jízdních kol
- lednice, pračky, televize, rádia
Stavební suť je možno na sběrovém dvoře ukládat za poplatek! Výše poplatku je v takovém případě smluvní.
Provozní doba: pondělí - pátek 9.00 - 17.30 hod.
sobota 9.00 - 13.00 hod.
Odpady přivezené na sběrový dvůr jsou občané povinni ukládat vytříděné do připravených označených sběrových nádob a dbát instrukcí pracovníků sběrného dvora. Uložení takto tříděného odpadu fyzickými osobami, s trvalým bydlištěm v Kralupech nad Vltavou nebo zde vlastnící nemovitost sloužící k individuální rekreaci, je zahrnuto v místní poplatku. Provoz dvora se řídí provozním řádem a je pro všechny uživatele závazný. Při předávání odpadu je obsluze nutno předložit občanský průkaz.
Sběrový dvůr je jediné místo, kde lze odložit nebezpečné odpady vytříděné z komunálního odpadu, např. olejové filtry, olověné akumulátory, odpad rtuti, výbojky, odpadní oleje, monočlánky apod.
Pro rok 2002 je městem zajištěn, stejně jako v letech minulých, mobilní svoz odpadu velkoobjemovými kontejnery. Místa stanovišť pro jednotlivé druhy odpadu se nemění a jejich rozpis a časy svozů jsou k dispozici na odboru RIaŽP, MěÚ Kralupy nad Vltavou nebo TS města. Toto je pravidelně zveřejňováno v měsíčníku - Zpravodaj města Kralup nad Vltavou.
S ohledem na uvedené skutečnosti zavedeného systému zdůrazňujeme čl. IV. vyhlášky č. 9/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem:
1) Do sběrných nádob na komunální odpad je zakázáno ukládat:
a) nebezpečný odpad,
b) stavební suť a jiný podobný odpad
c) objemný odpad, pružiny nebo jiný odpad měnící svůj tvar zejména větve,
d) uhynulá zvířata a jejich části,
e) horký popel,
f) tekutiny a ztekucené odpady.

2) Odpad ve sběrných nádobách je zakázáno udupávat, zhutňovat nebo zapalovat.
3) Zakazuje se pálit odpad.
4) Zakazuje se ukládat do odpadkových košů umístěných na veřejných prostranství komunální odpad vznikající v domácnosti nebo při podnikatelské činnosti.
Specifickou složku tvoří občané vlastnící objekty sloužící k individuální rekreaci v zahrádkářských osadách. Těmto osobám byl rozhodnutím zastupitelstva prominut poplatek. Odpad vznikající v těchto osadách je proto povinností zahrádkářů likvidovat na uvedeném sběrovém dvoře v TS. Prostřednictvím svého předsedy je možno objednat v TS pro osadu velkoobjemový kontejner za úplatu.
Městský úřad Kralupy nad Vltavou děkuje všem občanům za dodržování nově schválené vyhlášky a věří v dobrou spolupráci.

Ing. Marie Trávníčková, vedoucí odboru RIaŽP